Medlemsskap i S.D.E

S.D.E. består av fullvärdiga medlemmar och associerande medlemmar. Alla som uppfyller medlemskraven, och är villiga att arbeta för att uppnå  S.D.E.:s mål, kan bli medlemmar.

Fullvärdigt medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i S.D.E. kan varje enhetschef för ett SÄBO söka. En fullvärdig medlem i S.D.E. är en enhetschef som tillhör en officiellt erkänd nationell organisation, och som är chef för ett SÄBO för äldre (ansvarig för verksamhet, budget och personal), och som betalar medlemsavgiften. Som fullvärdig medlem i S.D.E. är man även en associerad medlem i moderorganisationen E.D.E.. Fullvärdiga medlemmar har rösträtt i S.D.E.

Associerat medlemskap

Associerat medlemskap i S.D.E. kan den, person eller organisation, söka som är beredd att stödja föreningen syfte. En associerande medlem i S.D.E. är en person, eller organisation, som stödjer föreningens syfte och betalar medlemsavgiften. Associerande medlemmar har ej rösträtt i S.D.E.
Medlemskap i S.D.E. upphör att gälla vid en medlems bortgång, genom frivilligt återkallande eller uteslutning ur föreningen (synnerliga skäl ska föreligga). Medlemskap upphör också om medlemsavgiften ej erlagts av medlemmen eller, för fullvärdiga medlemmar, om medlemmen inte lägre representerar ett SÄBO för äldre.

Det åligger S.D.E.:s medlemmar att följa föreningens stadgar och att stödja föreningen efter eget samvete, samt att förmedla föreningens syfte till sina medarbetare och arbetsgivare efter bästa förmåga. En medlem äger rätt att ställa frågor och lämna förslag till styrelsen samt att styrelsen, vid behov, och efter personens kompetensområde, kan erlägga hemställningar i ärenden till medlemmar. Medlemmar har också rätt att, inom stadgarnas gränser, delta på aktiviteter inom föreningen samt att erhålla tillämpliga råd, inom föreningens verksamhetsområde, och tjänster från S.D.E.
Medlemmar i S.D.E. äger rätten att välja och entlediga ledamöter i styrelsen.

MEDLEMSMÖTEN

 •  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det hålls före utgången av februari månad. Utöver årsmötet hålles minst ett medlemsmöte per år.
 • Ett extra årsmöte kan vid behov sammankallas av ordföranden eller då en kvalificerad majoritet om en fjärdedel av medlemmarna begär detta.
 •  Medlemmar ska kallas skriftligen kallas och bli underrättade om dagordningen senast fyra, minst två, veckor innan mötet (minst en vecka i händelse av extrainkallat möte).
 • Samtliga fullvärdiga medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet. Motioner skall anmälas senast sju dagar före mötet till styrelsen.

Fullvärdiga medlemmar kan utöva sin rätt via ombud på medlemsmöten, i egenskap av att en dagtecknad fullmakt. Endast fullvärdiga medlemmar kan vara ombud och ombud får endast företräda en medlem.

BESLUT PÅ MEDLEMSMÖTEN

Medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Beslut antas i enlighet med enkel majoritet om hälften, om inget annat anges. Beslut fattas med bifallsrop eller, om så begärs, med votering.
Ordföranden sörjar för att protokoll förs vid mötena. De skall finnas tillgängliga för medlemmarna inom tre veckor efter mötena.

 

Ansökan om medlemskap i S.D.E.

Använd något av nedanstående blanketter för att ansöka om medlemskap i S.D.E. Som  medlem har du också möjlighet att registrera uppgifter om ditt boende här på hemsidan. När din betalning registrerats kommer ett konto med medlemslogin att skapas för den emailadress som du angav i ansökan.

BLANKETT – Ansökan om fullvärdigt medlemskap i S.D.E.sde_button

BLANKETT – Ansökan om associerat medlemskap i S.D.E. juridisk person

BLANKETT – Ansökan om associerat medlemskap i S.D.E fysisk person

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 250 SEK enligt beslut av medlemsmötet

 

Utdrag ur S.D.E.:s stadgar

 

§10 Medlemskap

Föreningen består av fullvärdiga och associerande medlemmar. Alla som uppfyller medlemskraven och som är villiga att arbeta för att uppnå S.D.E.:s mål och betalar medlemsavgift kan söka medlemskap. Medlemskap är frivilligt.

Varje enhetschef på ett SÄBO för äldre, som uppfyller medlemskraven och som förbinder sig att följa föreningens stadgar, kan bli medlem.

Som fullvärdig medlem räknas den som:

 • Tillhör en officiellt erkänd nationell organisation inom äldreomsorgen och som är en enhetschef på ett SÄBO för äldre. Hit räknas inte gruppledare, eller motsvarande, som har ett begränsat ansvar för en mindre del av verksamheten eller distriktet.
 • Betalar medlemsavgiften till S.D.E. I medlemsavgiften ingår ett associerat medlemskap i E.D.E. Som associerad medlem i E.D.E. har man ej rösträtt, utan den innehas av S.D.E.:s ordförande, enligt §3 i E.D.E.:s stadgar.
 • Rösträtt i S.D.E.

Som associerad medlem räknas:

 • Den person, eller organisation, som är beredd att stödja föreningens syften, och som betalt medlemsavgiften.
 • Associerande medlemmar har inte rösträtt i S.D.E.

§11 Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap görs skriftligt och beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Till medlemsansökan bifogas tjänstgöringsintyg samt information om studier och en kort beskrivning av det särskilda boendet som den sökande ansvarar för. Ansökningsblanketter finns på föreningens hemsida: http://www.boras.se/bramhult/aldreomsorg/swedishassociationsde

Skulle styrelsen avslå en medlemsansökan, förutsatt godtagbara skäl föreligger, har sökanden rätt att överklaga. Det skriftliga överklagandet måste ha kommit styrelsen tillhanda inom en månad från avslaget. Styrelsen ska fatta beslut angående överklagandet på det nästkommande styrelsemötet. Styrelsens beslut går, efter prövningen, inte att överklaga.

 

§12 Medlemskapets upphörande och uteslutning

Medlemskap upphör till följd av:

 • En medlems bortgång.
 • Genom frivilligt återkallande. Frivilligt återkallande måste göras skriftligen till föreningens styrelse.
 • Uteslutning ur föreningen. En medlem kan bli utesluten från föreningen på laga grund, i synnerhet för en betydande handling som strider mot föreningens stadgar. Uteslutning beslutas av styrelsen. Innan beslutet fattas ska medlemmen få möjlighet att förklara sig, antingen personligen på styrelsemötet eller skriftligen inom en bestämd tid. Ett skriftligt uttalande från den berörda personen ska begäras av styrelsen. För att uteslutning ska inträffa krävs en kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar (3/4) för uteslutning av styrelsen (som inte berörs av det aktuella ärendet). Beslut gällande uteslutning, och skälen därtill, ska tillkännages medlemmen via ett rekommenderat brev. Det åligger den uteslutne medlemmen att betala kostnaderna för handläggandet. Beslutet rörande uteslutning kan, om nödvändigt, komma att publiceras i ett nyhetsbrev till hans/hennes arbetsgivare.
 • Medlemskap avslutas om medlemmen inte längre representerar ett SÄBO inom äldreomsorgen samt om medlemsavgiften ej erlagts.

Ett avslutande av medlemskapet påverkar inte plikten att betala avgiften under rådande kalenderår. Utträde eller uteslutning medför som konsekvens att eventuella krav på föreningen omedelbart upphör.

 

§13 Medlemmars rättigheter och åligganden

En medlems åliggande består av att stödja föreningen efter eget samvete. Det åligger medlemmen att förmedla föreningens syfte till sina medarbetare, och arbetsgivare, efter bästa förmåga.

Det åligger medlemmar att följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ.

Medlemmar har rätten att, inom stadgarnas gränser, medverka vid aktiviteter organiserade av föreningen, få tillämpliga råd vad gäller föreningens ändamål och att erhålla tjänster från föreningen.

Medlemmar kan ställa frågor och lämna förslag till styrelsen. Styrelsen kan i sin tur ställa frågor och lämna förslag, inom kompetensområdet, till medlemmarna.

Vid upplösning av föreningen har medlem inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom.

 

§14 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift, vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte. I medlemsavgiften till S.D.E. inkluderas medlemsavgiften till E.D.E., vilken åligger S.D.E. att betala.

 

Hälsningar

S.D.E.:s styrelse

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close