Styrelse

SDE_styrelse

S.D.E. grundare:

fr.v. Christina Börjesson, Beata Olczyk, Mats Stjernqvist, Ulla Andersson, Erika Lörinczy, Anita Broberg och Lille-Mor Ohlsson.

Ordförande

Erika Lörinczy – Enhetshef Tel. +4633-353584
SÄBO – Distansgatan 7, Borås erika.lorinczy@boras.se
http://www.boras.se/distansgatan7

Vice Ordförande

Ulla Andersson – Enhetschef Tel. +4633-355201
Palliativa enheten – Bodagatan 36, Borås ulla.andersson@boras.se
http://www.boras.se/bramhult/aldreomsorg/palliativenhet

Sekreterare

Jari Rajala – Enhetschef Tel. +46515-885950

Parad 11, Kinnarp  jari.rajala@faloping.se
http://www.falkoping.se/omsorghjalp/aldre/boendeforaldre/frokindsgarden.4.7865cfaf121d36819ec80002054.html

Kassör

Mats Stjernqvist – Enhetschef Tel. +4633-357835
Fagerhultsvägen 1, VISKAFORS mats.stjernqvist@boras.se
http://boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/aldreomsorg/sarskildaboenden/fagersro.4.15438d4113285eb2aae80003817.html

Lillemor Ohlsson – Enhetsnhetschef Tel. +4633-358397
SÄBO – Våglängdsgatan 153, Borås lille-mor.ohlsson@boras.se
http://www.boras.se/bramhult/aldreomsorg/vaglangdsgatan153

Ledamot

Anna-Lena Andersson – Enhetschef
Resurscentrum Fyren, Luleå anna-lena.andersson@soc.lulea.se
http://www.lulea.se/forinvanare/aldreomsorgochsenior/resurscentrumfyren.html

Suppleant

Petra Abrahamsson – Enhetschef Tel. +4633-355980
Kapplandsgatan 8, Borås petra.abrahamsson@boras.se
http://www.boras.se/bramhult/aldreomsorg/kapplandsgatan8

 

Om S.D.E.:s styrelse

Styrelsen är S.D.E.:s verkställande organ och består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter och minst två suppleanter. Kandidater till styrelsen nomineras av valberedningen och väljs av årsmötet.
Styrelsen representerar S.D.E.:s fortlöpande verksamhet genom att arbeta för syftet och mot målen, i enlighet med stadgarna, och att i övrigt bedriva sedvanligt arbete.
Ämbetsperioderna för styrelsens ledamöter är:

  • Två år för ordföranden (den enda posten som direktväljs av medlemmarna).
  • Två år för hälften av de övriga ledamöterna i styrelsen.
  • Ett år för den andra hälften av de övriga ledamöterna.
  • Ett år för suppleanter, vilka även väljs med en fastställd turordning.

Det är otillåtet för en medlem att inneha mer än en officiell post i föreningsstyrelsen.
Avgår en ledamot innan ämbetsperiodens slut tillsätts en suppleant på posten i enlighet med den av årsmötet fastställda turordningen.Ämbetsperioden avslutas då valperioden är slut, vid en ledamots bortgång, vid frivillig avgång, om en kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar av styrelsen entledigar ledamoten (synnerliga skäl ska föreligga) eller om ledamoten inte längre representerar ett SÄBO för äldre.
Ordföranden kan säga upp sin tjänst som enhetschef för ett SÄBO och ägna sin tid åt föreningen under sin resterande ämbetsperiod.
Styrelsen kan även påbörja och avsluta anställningskontrakt.
Styrelsens ordförande har rätt att nominera ett delegat, med ett maximum av två delegater, för officiell representation i E.D.E.

STYRELSENS HUVUDUPPGIFTER

Styrelsens huvuduppgifter är:

  • Att företräda föreningen i egenskap av verkställande organ.
  • Att bistå Länsstyrelsen, Borås Stad och E.D.E. inom kompetensområdet.
  • Att förvalta föreningens tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.
  • Att föreslå budget och nivån på den årliga medlemsavgiften till årsmötet.
  • Upprättande av arbetsgrupper och att välja ledamöter till dessa. Styrelsen kan begära att arbetsgrupper bildas för att beakta specifika frågor eller problem. Styrelsen ska utse en arbetsledare som ska vara ansvarig för återrapportering om resultatet av arbetsgruppens överläggande.
  • Upprätthålla medlemsregister.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att representera föreningens fortlöpande verksamhet i enlighet med god sed och svensk lag. Detta genomförs i synnerhet genom att verkställa beslut, upprätta budget för respektive verksamhetsår, förbereda årsberättelsen, ta fram riktlinjer för genomförandet av nationella och internationella möten och konferenser, ta fram underlag till vidareutbildningskurser, studieresor mm.
Det åligger en styrelseledamot att besitta sitt mandat tills dess en ersättare/ny ledamot stadgeenligt tillsatts.
Ordföranden och sekreteraren ansvarar för föreningens informationsflöde, internt och externt samt för PR.
Det åligger kassören att administrera finanserna och redovisning av kvitton och utgifter i enlighet med god redovisnings sed.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen fattar beslut på sammanträden som är kallade av ordföranden eller, då denne är förhindrad, av vice ordföranden eller då en absolut majoritet om hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.
Styrelsens ledamöter ska kallas skriftligen, och bli underrättade om dagordningen med minst en veckas varsel.
Styrelsen är beslutsför om ordföranden, eller vice ordföranden, och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Om mötet inte är beslutsmässigt ska ordföranden inom fyra veckor kalla till nytt möte med samma dagordning, vilket ska hållas, och är beslutsmässigt, oavsett om antalet närvarande utgör kvorum eller ej.
Beslut i styrelsen fattas i enlighet med enkel majoritet om hälften om inget annat anges.
Vid sammanträden skall protokoll föras och dessa skall finnas tillgängliga för medlemmarna inom två veckor efter mötet.

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Föreningen upplöses av sig självt om, och endast om, antalet ordinarie medlemmar blir mindre än sex stycken. Beslut om upplösning ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid ett extra stadgeenligt föreningsmöte. Endast en kvalificerad majoritet om två tredjedelar kan godkänna föreningens upplösning.
Såtillvida styrelsen inte beslutar annorlunda, är ordföranden och kassören behöriga att agera som likvidatorer. Dessa bestämmelser gäller oavsett skäl föreningen upplöses på eller förlorar sin legitimitet.
Vid upplösning ska eventuella tillgångar tillfalla Borås Stad och Länsstyrelsen, vars intresse är ägnat åt äldres sociala situation och hälsotillstånd.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close